Main content

BRUGERBETINGELSER

Tak fordi du besøger vores websted, som ejes og drives af L'Oréal USA, Inc. (kollektivt "Vi", "Os" eller "Vores"). Du skal læse disse brugsbetingelser ("Brugsbetingelser") omhyggeligt, før du bruger tjenesterne. DISSE BRUGSBETINGELSER FASTSÆTTER DE JURIDISK BINDENDE BRUGSBETINGELSER FOR DIN BRUG AF DETTE WEBSTED OG EVENTUELLE RELATEREDE TJENESTER, FUNKTIONER, INDHOLD, APPS, WIDGETS, DER TILBYDES ("WEBSTEDET") ELLER EVENTUELLE KØB, DU FORETAGER.

Disse brugsbetingelser gælder for alle brugere af webstedet, herunder, uden begrænsning, brugere, der bidrager med indhold, oplysninger og andre materialer eller tjenester på webstedet. Hvis du ikke er indforstået med brugsvilkårene, har du ikke ret til at få adgang til, se, downloade eller på anden måde bruge webstedet eller købe kosmetik, og du bør derfor ikke gøre det.

Vi kan efter eget skøn ændre, tilføje eller slette dele af disse brugsbetingelser til enhver tid og med fremadrettet virkning. Det er dit ansvar at kontrollere disse brugsbetingelser for ændringer inden brug af webstedet, og din fortsatte brug af webstedet efter offentliggørelsen af ændringer af disse brugsbetingelser udgør din accept af eventuelle ændringer.

PRIVATLIV

Vi har udarbejdet en politik om beskyttelse af personlige oplysninger, for at informere dig om vores praksis med hensyn til indsamling, brug, videregivelse og beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan finde fortrolighedspolitikken, som er inkorporeret i disse brugsbetingelser, på vores hjemmeside, og ved at bruge dette websted accepterer du vilkårene i fortrolighedspolitikken.

GENERELLE BRUGSBETINGELSER

Medmindre andet er angivet, er produkterne og tjenesterne på webstedet kun beregnet til personlige, ikke-kommercielle formål. Du accepterer kun at bruge webstedet til lovlige, ikke-kommercielle formål og i overensstemmelse med alle internationale, føderale, statslige og lokale love. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i disse brugsbetingelser, må du ikke bruge, reproducere, distribuere, foretage reverse engineering, ændre, kopiere, offentliggøre, vise, transmittere, tilpasse, indramme, linke, udleje, lease, udlåne, sælge, licensere eller på nogen måde udnytte indholdet af webstedet.

BERETTIGELSE

Du erklærer og garanterer, at du (a) er myndig i din bopæls jurisdiktion, (b) ikke tidligere er blevet suspenderet eller fjernet fra webstedet, (c) ikke har mere end én (1) konto på et givet tidspunkt på webstedet; (d) at du kun vil give os sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger, hvis du registrerer dig med en konto og/eller ordrer (defineret nedenfor). Hvis vi mener eller har mistanke om, at dine oplysninger ikke er sande, nøjagtige, aktuelle eller fuldstændige, eller har mistanke om svigagtig brug af webstedet via automatiserede værktøjer eller på anden måde, kan vi nægte eller opsige din adgang til webstedet eller tjenesterne (eller dele heraf) og (e) at du har fuld magt og myndighed til at indgå i brugsvilkårene og i den forbindelse ikke overtræder andre aftaler, som du er en del af.

DIN KONTO

Når du opretter en konto, skal du angive dit navn og din e-mailadresse og vælge en adgangskode (samlet set dine "kontooplysninger"), som du ikke må overføre til eller dele med tredjeparter. Hvis nogen får adgang til vores websted eller tjenester ved hjælp af dine kontooplysninger, vil vi stole på disse kontooplysninger og antage, at det virkelig er dig eller din repræsentant, der har adgang til webstedet og tjenesterne. Du er alene ansvarlig for enhver brug af dine kontooplysninger og alle ordrer og aktiviteter, der sker under eller i forbindelse med kontoen. Uden at begrænse de rettigheder, som vi ellers måtte have, forbeholder vi os retten til at træffe alle de foranstaltninger, som vi finder nødvendige eller rimelige, for at sikre sikkerheden på webstedet og din konto, herunder uden begrænsning, at opsige din konto, ændre din adgangskode eller anmode om yderligere oplysninger for at godkende transaktioner på din konto. Du accepterer at være ansvarlig for enhver handling eller undladelse fra enhver bruger, der får adgang til webstedet eller tjenesterne under dine kontooplysninger, som, hvis du selv foretog den, ville blive betragtet som en overtrædelse af disse brugsbetingelser. Du må ikke på noget tidspunkt bruge en andens konto uden kontohaverens tilladelse. Du skal straks underrette os, hvis du bliver opmærksom på, at dine kontooplysninger bruges uden tilladelse. Du accepterer ikke at registrere dig med mere end én konto, registrere dig for en konto på vegne af en anden person end dig selv uden denne persons tilladelse eller registrere dig for en konto på vegne af en gruppe eller enhed.

BRUGERINDHOLD

Vi modtager gerne brugernes kommentarer, oplysninger og bidrag. Desuden kan du og andre brugere af webstedet fra tid til anden få mulighed for at lægge visse idéer, koncepter, oplysninger, data, tekst, musik, lyd, fotografier, grafik, video, meddelelser, kommentarer til vores produkter, reklamer og andet reklamemateriale eller begivenheder, fakta, råd, "tips", meninger og andet materiale (samlet benævnt "brugerindhold") på webstedet. Med forbehold for vores fortrolighedspolitik vil alt brugerindhold, som du lægger op på dette websted, blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært i forhold til dig og kan ses af dig og/eller andre brugere af dette websted. Du accepterer også, at vi, vores associerede selskaber og vores licenshavere frit kan bruge alle idéer, koncepter, knowhow eller teknikker, der er indeholdt i brugerindhold, som du sender til os, til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, tjenester og indhold ved hjælp af sådanne oplysninger, uden nogen form for kreditering, meddelelse, godkendelse eller kompensation til dig.

Vi kan ikke garantere, at andre brugere ikke vil kopiere, ændre, distribuere eller på anden måde bruge det brugerindhold, som du deler. Hvis du har en idé eller information, som du gerne vil holde fortrolig og/eller ikke ønsker, at andre skal bruge, skal du derfor ikke poste det på webstedet. Vi og vores tilknyttede selskaber er ikke ansvarlige for brugeres misbrug eller misbrug af Brugerindhold, som du lægger ud på webstedet.

Gennemgang af tilmeldinger

Vi har ingen forpligtelse til at kontrollere identiteten af brugere, når de er koblet op på webstedet, eller til at overvåge det brugerindhold, som brugerne har leveret. Du anerkender, at vi måske eller måske ikke kan foretage en forudgående screening, overvåge, gennemgå, redigere eller slette det brugerindhold, som du og andre brugere har postet på webstedet. Vi og vores udpegede personer forbeholder os ret til at ændre, flytte, afvise, blokere eller fjerne brugerindhold, helt eller delvist, uanset årsag eller ej, med eller uden varsel. Vi og vores udpegede personer forbeholder os også retten til at få adgang til, læse, bevare og videregive alle oplysninger, som vi med rimelighed mener er nødvendige for at (i) opfylde gældende love, regler, juridiske procedurer eller statslige anmodninger, (ii) håndhæve disse brugsbetingelser, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser heraf, (iii) opdage, forhindre eller på anden måde håndtere svig, sikkerhed eller tekniske problemer, (iv) reagere på anmodninger om brugersupport, eller (v) beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed, brugere af webstedet og offentligheden.

BRUGERADFÆRD

Ved at sende Brugerindhold i eller på anden måde bruge en kommunikationstjeneste eller anden interaktiv tjeneste, der kan være tilgængelig for dig på eller via webstedet fra tid til anden, accepterer du, at du er den eneste ansvarlige person og/eller enhed, som et sådant Brugerindhold stammer fra. Desuden accepterer du, at du ikke må få adgang til eller bruge webstedet til noget formål, der er forbudt i henhold til disse brugsbetingelser. Du er ansvarlig for alle dine aktiviteter i forbindelse med webstedet.

Som eksempel, og ikke som en begrænsning, accepterer du ikke at bruge (og må ikke tillade nogen tredjepart at) bruge webstedet til at: (a) at uploade, sende, sende e-mail eller på anden måde overføre noget Brugerindhold, der er unøjagtigt, ulovligt, skadeligt, truende, pinligt, krænkende, chikanerende, skadeligt, injurierende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, krænkende, blasfemisk, injurierende, vildledende, svigagtigt, krænker andres privatliv, hadefuldt, eller indeholder eller viser nøgenhed eller eksplicite eller grafiske beskrivelser af eller beretninger om seksuelle eller voldelige handlinger (herunder, men ikke begrænset til, seksuelt sprog af voldelig eller truende karakter rettet mod en anden person eller gruppe af personer), eller på anden måde er upassende, som vi selv bestemmer efter eget skøn; (b) skade nogen person på nogen måde; (c) uploade, sende, sende e-mail eller på anden måde overføre brugerindhold, der (i) gør en person eller gruppe af personer til offer, chikanerer, nedværdiger eller intimiderer dem på grundlag af en utilladelig klassificering, herunder, uden begrænsning, religion, køn, seksuel orientering, race, farve, tro, etnicitet, national oprindelse, statsborgerskab, alder, civilstand, veteranstatus eller handicap; (ii) krænker et patent, et varemærke, en forretningshemmelighed, en ophavsret, retten til offentlig omtale eller andre intellektuelle rettigheder eller ejendomsrettigheder tilhørende en anden part, og (iii) du ikke har ret til at videregive i henhold til nogen lov eller i henhold til noget kontraktligt eller betroet forhold (f.eks. insiderinformation, intellektuelle, proprietære eller fortrolige oplysninger, som du har fået kendskab til eller videregivet som led i ansættelsesforhold eller i henhold til aftaler om tavshedspligt); (d) uploade, sende, e-maile eller på anden måde overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer, orme, logiske bomber eller programmer, der er designet eller beregnet til at afbryde, deaktivere, beskadige, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af webstedet eller enhver computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr eller enhver anden lignende destruktiv aktivitet; (e) opnå uautoriseret adgang til systemer, data, adgangskoder eller andre oplysninger; (f) forstyrre eller afbryde webstedet eller servere eller netværk, der er knyttet til webstedet, eller ikke overholde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er knyttet til webstedet; (g) forsætligt eller utilsigtet overtræde gældende lokal, statslig, national eller international lovgivning og regler, bestemmelser, ordrer, direktiver og lignende med retsvirkning; (h) uploade, sende, sende e-mails eller på anden måde overføre materiale eller foretage andre handlinger i forbindelse med din brug af webstedet, som udgør eller på anden måde tilskynder til kriminel adfærd eller adfærd, der kan give anledning til civilretligt ansvar; (i) til kommercielle formål, herunder, uden begrænsning, indsendelse af materiale med henblik på at søge midler eller for at fremme, reklamere eller opfordre til salg af varer eller tjenesteydelser; (j) opfordre andre til at tilmelde sig eller blive medlemmer af andre kommercielle onlinetjenester eller andre online- eller offline-grupper eller organisationer; (k) udgive sig for at være en anden person eller enhed, herunder ved at give os falske personlige oplysninger (herunder et falsk brugernavn) eller oprette en konto for en anden person end dig selv; (l) indsende personers identifikationsdokumenter eller følsomme finansielle oplysninger; eller (m) overtræde privatlivspolitikken. Overtrædelse af ovenstående kan medføre øjeblikkelig opsigelse af din licens til at få adgang til eller bruge webstedet og kan medføre statslige og føderale sanktioner og andre juridiske konsekvenser for dig. Vi forbeholder os retten, men har ingen forpligtelse til at undersøge din brug af webstedet for at (1) fastslå, om der er sket en overtrædelse af brugsbetingelserne eller (2) overholde gældende love, regler, juridiske procedurer eller anmodninger fra myndighederne.

INGEN GODKENDELSE

Vi kontrollerer ikke det brugerindhold, der er offentliggjort på webstedet, og vi giver derfor ingen erklæringer eller garantier vedrørende brugerindholdet eller dets sandfærdighed, nøjagtighed, pålidelighed, integritet eller kvalitet. Vi afgør ikke, om Brugerindholdet krænker andres rettigheder, og vi har ingen kontrol over, om Brugerindholdet er af en art, som du eller andre brugere kan finde stødende. Brugerindhold omfatter meninger, udtalelser og andet indhold fra tredjeparter, ikke fra os. Du anerkender og accepterer, at de oplysninger og synspunkter, som du og andre brugere giver udtryk for i Brugerindhold, der vises på webstedet, ikke nødvendigvis afspejler vores synspunkter eller synspunkterne hos vores indholdsleverandører, annoncører, sponsorer, tilknyttede eller relaterede enheder, og vi støtter eller godkender ikke brugerindhold eller andet indhold, som du eller andre brugere har lagt op på eller på anden måde er tilgængelige via webstedet.

VORES RET TIL AT BRUGE BRUGERINDHOLD

Du behøver ikke at indsende noget til os, men hvis du vælger at indsende brugerindhold til webstedet, vil det blive betragtet som ikke-ejendomsretligt og ikke-fortroligt og kan bruges af os, vores tilknyttede selskaber eller andre uden begrænsning. Du erklærer og garanterer, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettigheder i og til det Brugerindhold, som du indsender, og at vores offentlige offentliggørelse og brug af dette Brugerindhold ikke vil krænke eller overtræde tredjeparters rettigheder på nogen måde, herunder uden begrænsning alle rettigheder til privatlivets fred, reklamerettigheder, ophavsrettigheder, kontraktrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejendomsrettigheder. Ved at indsende, sende, lægge ud, uploade, ændre eller på anden måde levere oplysninger, materiale eller anden kommunikation til os, herunder Brugerindhold, uanset om det er anmodet eller uopfordret, giver du os og vores udpegede personer royaltyfri, fuldt betalte, ubegrænsede, verdensomspændende, evige, uigenkaldelige, ikke-eksklusive og fuldt overdragelige, overdragelige, underlicensérbare rettigheder og licenser til at bruge, kopiere, reproducere, ændre, tilpasse, udgive, oversætte, skabe afledte værker fra, forbedre, distribuere, markedsføre, udføre eller vise sådant brugerindhold (helt eller delvist) over hele verden og/eller at inkorporere det i andre værker i enhver form, medie eller teknologi, der nu er kendt eller senere udviklet, til ethvert formål, herunder, uden begrænsning, reklame- og salgsfremmende formål, reproduktion, transmission, offentliggørelse, udsendelse og offentliggørelse uden yderligere samtykke fra dig eller meddelelse, kredit og/eller kompensation til dig eller nogen tredjepart. Du giver hermed også og skal give alle brugere af webstedet en ikke-eksklusiv licens til at få adgang til dit brugerindhold via webstedet og til at bruge, redigere, ændre, reproducere, distribuere, udarbejde afledte værker af, vise og fremføre sådant brugerindhold. Vi og vores udpegede personer har også ret, men ikke pligt til at bruge dit brugernavn (og dit rigtige navn, billede, lignelse eller andre identifikationsoplysninger, hvis de er angivet i forbindelse med Brugerindholdet), by og stat i forbindelse med udsendelse, trykning, online eller anden brug eller offentliggørelse af dit Brugerindhold. Vi og vores udpegede personer kan bruge eller på anden måde overføre, fjerne eller afhænde alt Brugerindhold uden begrænsninger, og brugere af webstedet har ikke ret til nogen form for kompensation for en sådan brug, overførsel eller afhændelse af Brugerindhold fra vores side. Uanset ovenstående skal eventuelle personligt identificerbare data i Brugerindholdet håndteres i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

OVERFØRSEL AF MATERIALE

Du er klar over, at den tekniske behandling og overførsel af webstedet kan indebære (a) transmissioner over forskellige netværk og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig tekniske krav fra tilsluttende netværk eller enheder. Vi påtager os intet ansvar for sletning eller manglende lagring af indlæg eller andre oplysninger, der er indsendt af dig eller andre brugere af webstedet.

Du accepterer, at du ikke vil høste, indsamle eller lagre oplysninger om brugerne af webstedet eller brugerindholdet eller bruge sådanne oplysninger til noget formål, der er uforeneligt med webstedets formål, eller til at overføre eller lette overførsel af uopfordret reklame, junk- eller massepost eller elektronisk kommunikation. Du må ikke: (i) foretage nogen handling, der pålægger eller kan pålægge (som bestemt af os efter vores eget skøn) en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur; (ii) forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af webstedet eller nogen af de aktiviteter, der udføres på webstedet; (iii) omgå foranstaltninger, som vi måtte anvende for at forhindre eller begrænse adgangen til webstedet eller dele heraf (eller andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet med webstedet); (iv) køre nogen form for automatisk svar eller "spam" på webstedet; (v) anvende manuel eller automatiseret software, enheder eller andre processer til at "crawle" eller "spider" nogen side på webstedet; eller (vi) indsamle eller tage indhold fra webstedet.

PRODUKTTILGÆNGELIGHED

Tilgængeligheden af de produkter og tjenester, der er beskrevet på webstedet, og beskrivelserne af sådanne produkter og tjenester kan variere afhængigt af sted og tidspunkt.

AUTOMATISK UDFYLDNING

Dette websted kan give dig mulighed for at abonnere på automatisk genopfyldning af dit køb. Dit abonnement fortsætter, indtil du annullerer det. En tilbagevendende afgift (svarende til det produktbeløb, der er valgt til automatisk genopfyldning) vil automatisk blive trukket på dit kreditkort, hver gang ordren sendes. Forsendelserne følger den frekvens, du anmodede om, da du valgte produktet. Der er ingen minimumsvarighed for abonnementet og ingen minimums købsforpligtelse.

ORDRER, FORBUD MOD VIDERESALG

Selv om det er vores praksis at bekræfte ordrer pr. e-mail, udgør modtagelsen af en ordrebekræftelse pr. e-mail ikke vores accept af en ordre eller vores bekræftelse af et tilbud om at sælge et produkt eller en tjenesteydelse. Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at begrænse ordremængden på ethvert produkt eller tjenesteydelse og/eller at nægte service til enhver kunde. Vi kan også kræve verifikation af oplysninger før accept og/eller forsendelse af en ordre.

Du må ikke købe nogen vare fra dette websted med henblik på videresalg af dig selv eller andre personer. De priser, der vises på webstedet, er angivet i amerikanske dollars og er kun gældende og effektive i USA. Vi har ret til at afvise eller annullere ordrer, herunder, men ikke begrænset til, ordrer, hvor produktet/produkterne er opført til en forkert pris, uanset om ordren er blevet bekræftet eller dit kreditkort er blevet debiteret. Hvis dit kreditkort allerede er blevet debiteret for købet, og din ordre annulleres, refunderer vi pengene din kreditkortkonto.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Webstedet og alt dets indhold, herunder, men ikke begrænset til artikler, anden tekst, fotografier, billeder, illustrationer, grafik, videomateriale, lydmateriale, herunder musikalske kompositioner og lydoptagelser, software, logoer, titler, tegn, navne, grafik og knapikoner, bortset fra brugerindhold (samlet "proprietært materiale"), er beskyttet af ophavsret, varemærker og anden lovgivning i USA samt internationale konventioner og lovgivningen i andre lande. Det proprietære materiale ejes eller kontrolleres af L'Oréal eller af andre parter, der har givet L'Oréal rettighederne hertil.

Medmindre andet er fastsat i disse brugsbetingelser eller uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse, må du ikke og accepterer, at du ikke må bruge, offentliggøre, reproducere, vise, offentligt fremføre, skabe afledte værker fra, reverse engineering eller dekompilere, disassemblere, distribuere, give licens, overføre, sælge, kopiere, sende, lægge op, indtaste i en database, uploade, overføre eller ændre det proprietære materiale eller dele heraf til noget formål eller ved hjælp af nogen midler, metode eller proces, der nu er kendt eller udviklet senere. Ændring af de materialer, der vises på webstedet, eller brug af sådanne materialer til andre formål er en overtrædelse af vores ophavsret og andre ejendomsrettigheder.

KRAV VEDRØRENDE KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

L'Oréal respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du er indehaver af en ophavsret eller er en repræsentant for en sådan og mener, at brugerindhold eller andet indhold på webstedet krænker din ophavsret, kan du indsende en meddelelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") ved at give vores Copyright Agent følgende oplysninger skriftligt (se 17 U.S.C § 512(c)(3) for yderligere oplysninger):

  • En fysisk eller elektronisk underskrift af ejeren eller en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket;
  • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede arbejder er omfattet af en enkelt anmeldelse, en repræsentativ liste over disse arbejder;
  • Identifikation af det materiale, der hævdes at krænke eller være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller hvortil adgangen skal deaktiveres, samt oplysninger, der er tilstrækkelige til, at vi kan lokalisere materialet;
  • Oplysninger, der er tilstrækkelige til, at vi kan kontakte dig, f.eks. dit navn, din adresse, dit telefonnummer og, hvis de er tilgængelige, din e-mailadresse;
  • En erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er tilladt af ophavsretsejeren, dennes repræsentant eller loven, og
  • En erklæring under straf af mened om, at oplysningerne i ovenstående meddelelse er korrekte, og at du er eller er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket.

Hvis du ikke overholder alle ovenstående krav, vil din DMCA-meddelelse muligvis ikke blive godkendt/sendt videre i systemet. Vores udpegede Copyright Agent, til at modtage meddelelser om påstået krænkelse, er:

DMCA Agent c/o L’Oréal USA Legal Department
10 Hudson Yards
501 West 30 Street
New York, NY 10001
[email protected]

 

Når vi har modtaget en godkendt meddelelse om påstået krænkelse, behandler og undersøger vi kravet og, hvis det er relevant, handler vi hurtigt for at fjerne eller deaktivere adgangen til materiale, der hævdes at være krænkende. Vi vil også straks tage rimelige skridt til at underrette den bruger, der har uploadet materialet, om, at materialet er blevet fjernet eller deaktiveret efter din anmodning.

Denne underrettelsesproces begrænser ikke L'Oréal's mulighed for at udøve andre rettigheder eller for at anvende andre retsmidler, som L'Oréal måtte have for at imødegå påstande om krænkelse.

Opsigelse af konto:

Det er vores politik, at vi under passende omstændigheder opsiger konti eller adgang for brugere, der gentagne gange krænker ophavsrettighederne.

OPSIGELSE AF KONTO

Vi kan under passende omstændigheder opsige din konto på webstedet og alle tilknyttede websteder, hvis du gentagne gange overtræder reglerne. Hvis du mener, at en bruger er en gentagen krænker, skal du følge instruktionerne ovenfor for at kontakte vores Copyright Agent og give os oplysninger, der er tilstrækkelige til, at vi kan bekræfte, at brugeren er en gentagen krænker.

WEBSTEDER OG LINKS FRA TREDJEPARTNER

Du kan være i stand til at linke til tredjepartswebsteder, -tjenester eller -ressourcer på internettet fra webstedet, og tredjepartswebsteder, -tjenester eller -ressourcer, der kan indeholde links til webstedet (samlet benævnt "linkede websteder"). Vi er ikke ansvarlige for indholdet, tilgængeligheden, reklamer, produkter, tjenester eller andre materialer på sådanne linkede websteder eller eventuelle yderligere links deri, og vores inkludering af links til de linkede websteder på webstederne indebærer ikke, at vi støtter eller godkender materialer, der er indeholdt på eller er tilgængelige via de linkede websteder. Vi kan under ingen omstændigheder være ansvarlige, hverken direkte eller indirekte, over for dig eller andre personer eller enheder for tab eller skader, der opstår som følge af eller forårsaget af oprettelsen eller brugen af de linkede websteder eller de oplysninger eller materialer, der er tilgængelige via disse linkede websteder.

TREDJEPARTSFORHANDLERE

Webstedet kan give dig mulighed for at bestille og modtage produkter, oplysninger og tjenester fra virksomheder, der ikke ejes eller drives af os. Køb, betaling, garanti, levering, vedligeholdelse og alle andre spørgsmål vedrørende varer, tjenester eller oplysninger, udtalelser eller råd, der er bestilt eller modtaget fra sådanne virksomheder, er udelukkende mellem dig og disse virksomheder. Vi støtter eller garanterer ikke sådanne produkter, oplysninger eller tjenester. Vi vil ikke være part i eller på nogen måde være ansvarlig for at overvåge transaktioner mellem dig og tredjepartsleverandører af sådanne produkter, tjenester eller oplysninger eller for at sikre fortroligheden af dine transaktioner.

Vi deltager i Amazon Services LLC Associates Program, et affilieret reklameprogram, der er designet til at give os mulighed for at tjene gebyrer ved at linke til Amazon.com og tilknyttede websteder.

REKLAMER, SPONSORATER, CO-PROMOTIONS OG ANDRE PARTNERSKABER

Vi kan vise reklamer for varer og tjenester fra en tredjepart på webstedet, herunder i forbindelse med co-promotions, sponsorater og andre lignende partnerskabsordninger. Vi støtter eller repræsenterer ikke og er ikke ansvarlige for sikkerheden, kvaliteten, nøjagtigheden, pålideligheden, integriteten eller lovligheden af sådanne annoncerede varer eller tjenester.

KONKURRENCER

Dette websted kan fra tid til anden indeholde konkurrencer, der giver præmier eller kræver, at du indsender materiale eller oplysninger om dig selv. Hver konkurrence har sine egne regler, som du skal læse og acceptere, før du kan deltage.

ARRANGEMENTER

Du kan blive inviteret eller bedt om at deltage i arrangementer, som vi sponsorerer, eller arrangementer, der afholdes af andre medlemmer og brugere af webstedet, som på ingen måde er forbundet med os (samlet benævnt "arrangementer"). Din deltagelse i arrangementer sker på eget ansvar.

1-ON-1-VIDEOKONSULTATIONSTJENESTER

Dette websted kan give dig mulighed for at bruge en videokonsultationsfunktion enten med automatiserede værktøjer eller med live-konsultation med en skønhedsrådgiver. Ved at bruge denne tjeneste accepterer du, at du giver os lov til at aktivere dit kamera for at oprette forbindelse til det virtuelle prøveværktøj eller den virtuelle ekspert.

BRUG AF SOFTWARE

Vi kan stille software til rådighed, som du kan downloade eller bruge. En sådan software vil være underlagt vilkårene i den licensaftale, der følger med den. Hvis der ikke er nogen licensaftale, som du får præsenteret sammen med softwaren, gælder følgende licens ud over de øvrige vilkår i disse brugsbetingelser for din brug af sådan software. Vi giver dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset licens til at installere softwaren på en enkelt computer. Softwaren er beskyttet af ophavsret og andre love og traktater om intellektuel ejendomsret og er ejet af os eller vores leverandører. Du må ikke: (i) kopiere, sælge, videredistribuere, udleje, lease eller på anden måde overføre softwaren eller nogen af de begrænsede rettigheder, du modtager i henhold hertil; (ii) inkorporere den eller en del af den i et andet produkt; (iii) reverse engineer, dechifrere, dekompilere eller demontere softwaren eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden eller de underliggende idéer eller algoritmer i softwaren eller en del af softwaren, herunder uden begrænsning enhver applikation eller widget (undtagen hvor det udtrykkeligt er tilladt ved lov); (iv) eksportere, reeksportere, overføre og/eller frigive softwaren, relateret teknologi eller et produkt heraf til forbudt slutanvendelse eller til forbudte lande, enheder eller personer (uanset hvor de befinder sig) uden behørig tilladelse fra den amerikanske regering. USA og/eller en udenlandsk regering; (v) ændre, oversætte, tilpasse eller skabe afledte værker fra softwaren eller dele af softwaren på nogen måde eller fjerne ejendomsretlige meddelelser i softwaren. Du accepterer at overholde alle gældende love og bestemmelser vedrørende din brug af softwaren. Du må ikke tillade eller hjælpe nogen tredjepart til at gøre nogen af de ting, der er forbudt i denne paragraf.

Vi kan automatisk kontrollere din version af softwaren og opdatere den for at forbedre dens ydeevne og muligheder. Hvis du lukker softwaren ned under en automatisk opdatering eller på anden måde forstyrrer installationen af opdateringen, kan softwaren blive beskadiget og/eller ophøre med at fungere.

AFSLUTNING

Vi kan opsige eller suspendere din adgang til webstedet, slette din profil og ethvert indhold eller enhver information, som du har lagt ud på webstedet og/eller forbyde dig at bruge eller få adgang til webstedet (eller enhver del, ethvert aspekt eller enhver funktion af webstedet) af en hvilken som helst grund eller uden grund, når som helst efter vores eget skøn, med eller uden varsel til dig, med øjeblikkelig virkning, hvilket kan resultere i tab og destruktion af alle de oplysninger, der er forbundet med dig og dine aktiviteter i forbindelse med webstedet. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du gøre det ved at følge instruktionerne på webstedet. Eventuelle gebyrer, der er betalt i henhold til dette, bliver ikke refunderet. I tilfælde af opsigelse vil du stadig være bundet af dine forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser.

GÆLDENDE LOV; GENERELLE OPLYSNINGER

Vi kontrollerer og driver webstedet fra vores kontorer i staten New York, USA. Selv om vi inviterer besøgende fra alle dele af verden til at besøge webstedet, anerkender de besøgende, at webstedet og alle aktiviteter, der er tilgængelige på og gennem webstedet, er underlagt lovgivningen i USA og lovgivningen i staten New York. Vi erklærer ikke, at materialet på webstedet er egnet eller tilgængeligt til brug andre steder. Personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af lokal lovgivning.

Du accepterer, at lovgivningen i staten New York, med undtagelse af dens lovvalgsregler, og disse brugsbetingelser, vores privatlivspolitik og andre politikker, der fra tid til anden offentliggøres på webstedet, og som gælder for din brug af webstedet, skal regulere din brug af webstedet. Bemærk, at din brug af webstedet kan være underlagt andre lokale, statslige, nationale og internationale love. Du accepterer udtrykkeligt, at eksklusiv jurisdiktion for ethvert krav eller enhver tvist med os (eller nogen af vores tilknyttede selskaber) eller på nogen måde relateret til din brug af webstedet ligger i domstolene i New York County, staten New York, og du accepterer endvidere og giver udtrykkeligt samtykke til udøvelse af personlig jurisdiktion i domstolene i New York County, staten New York, i forbindelse med enhver sådan tvist og herunder ethvert krav, der involverer os eller vores tilknyttede selskaber, datterselskaber, medarbejdere, entreprenører, officerer, direktører, te

Orientation message
For the best experience, please turn your device